Korzyści ze współpracy z Porozumieniem

Dobrowolne Porozumienie REKARTON stanowi korzystną alternatywę dla innych rozwiązań prawnych, które mogą być mniej skuteczne i bardziej kosztowne. Art. 18 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 roku przewiduje bowiem dwie możliwości realizacji przez wprowadzających obowiązku w zakresie uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych o kodach 15 01 05 i 15 01 10*:

    • samodzielnie albo
    • przez przystąpienie do porozumienia izby gospodarczej z marszałkiem województwa o utworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania takich odpadów.

W przypadku samodzielnej realizacji obowiązków dla opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych wymagane poziomy odzysku są znacznie wyższe niż przy przystąpieniu do porozumienia, więc przekłada się to także na dużo większe koszty.