Rozwiązanie Dobrowolnego Porozumienia

Powołanie Programu REKARTON, realizującego cele Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania   i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności to odpowiedź przemysłu na brak systemu zbierania i recyklingu zużytych kartonów po mleku i sokach w Polsce w latach 2005-2007, który wynikał ze zmiany prawa. Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 roku o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej wprowadziła bowiem możliwość realizacji obowiązku odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych w materiale dominującym w składzie opakowania. Od 1 kwietnia 2005 roku opakowania wielomateriałowe rozliczane więc były w kategorii papier i tektura lub tworzywa sztuczne, co doprowadziło do zaniechania selektywnej zbiórki zużytych kartonowych opakowań po płynnej żywności.

13 czerwca 2013 roku Sejm uchwalił nową ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która przywróciła zapisy z 2001 roku, zobowiązując wprowadzających produkty w opakowaniach zapewnić odzysk i recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty. Ponadto zgodnie z zapisami tej Ustawy od 1 stycznia 2014 roku przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych może realizować obowiązek samodzielnie lub przez przystąpienie do porozumienia zawartego pomiędzy marszałkiem województwa a organizacją samorządu gospodarczego.

Wychodząc naprzeciw zmianom prawa we wrześniu 2013 roku Rada Porozumienia podjęła decyzję o rozwiązaniu Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności .