Misja i cel Porozumienia

Misja

Misją Dobrowolnego Porozumienia REKARTON jest wspi­eranie oraz finansowanie projektów i działań podejmowanych na rzecz zbierania i recyklingu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych oraz działalność edukacyjna w tym zakresie. W związku z tym Porozumienie chętnie wspiera liczne akcje edukacyjne i promocyjne prowadzone w całej Polsce, zarówno w największych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. W latach 2007-2013 Program REKARTON angażował się m.in. w organizację konkursów dla szkół i gmin, pikników ekologicznych oraz do wszelkich innych działań zachęcających do selektywnego zbierania zużytych kartoników po mleku i sokach.

Cel

Celem Dobrowolnego Porozumienia REKARTON jest rozwijanie w Polsce sprawnie funkcjonującego i efektywnego kosztowo systemu zagospodarowywania odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 05, dlatego Porozumienie zachęca do zbierania zużytych opakowań wielomateriałowych takie instytucje, jak firmy zajmujące się zbieraniem i wywozem odpadów, sortownie odpadów komunalnych oraz powiaty i gminy. Porozumienie wspiera finansowo pozyskiwanie zużytych kartoników po płynnej żywności oraz innych opakowań wielomateriałowych, a następnie koordynuje przekazanie ich do recyklingu, czyli do wytwórców papieru oraz producentów płyt wykorzystywanych w budownictwie.

Opakowania po środkach niebezpiecznych

Dobrowolne Porozumienie REKARTON realizuje również cel polegający na utworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych, z wyłączeniem środków ochrony roślin.