Realizacja porozumień – 2014 r.

2014 – pierwszy rok obowiązywania ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dobrowolne porozumienie z 2 lipca 2007 roku, znane jako Program REKARTON, od 1 stycznia 2014 roku zaczyna funkcjonować pod nowym tytułem: Dobrowolne Porozumienie REKARTON. Zmiana wynika z wejścia w życie nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań zawiera z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, pierwsze w kraju Dobrowolne Porozumienie w zakresie budowy systemu zbierania i odzysku, w tym recyklingu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych. Zadanie to jest realizacją ustawowych obowiązków przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach wielomateriałowych. Pierwszy rok nowego REKARTON-u jest bardzo pracowity, wypełniony spotkaniami z producentami, których dotyczy nowa ustawa. Minister Środowiska określił, w drodze rozporządzenia, poziomy odzysku, w tym recyklingu poniżej których nie mogą być zawierane porozumienia, a więc jasne stały się zadania, które mieliśmy zrealizować w 2014 roku. Zgodnie z ustawą, poziomy od których liczony jest obowiązek, wynikają z deklaracji producentów opartych o dane o masie wprowadzonych do obrotu opakowań w 2013 roku.

Poniżej załącznik do rozporządzenia określający minimalne poziomy odzysku, w tym recyklingu, na lata 2014 – 2020 (obowiązujący do 2018 r.).

Poniższe zestawienie przedstawia masę opakowań wielomateriałowych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje przeważającej frakcji, będącą podstawą określenia obowiązków odzysku, w tym recyklingu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych w roku 2014.

Odpady
wielomateriałowe
z przewagą
Tworzywo
sztuczne
w Mg
Aluminium
w Mg
Stal
w Mg
Papier +
tektura
w Mg
Szkło
w Mg
Drewno
w Mg
Razem
w Mg
2014 rok20 402,71 368,71587,366 973,05159,816,589 859,22
Ile % w całości22,711,520,6574,530,180,01100%

Jak wynika z powyższej tabeli, opakowaniem przeważającym są opakowania z przewagą papieru w którym dominują (ok. 85 – 85%) kartony do żywności płynnej. Drugą pozycję zajmują opakowania z przewagą tworzywa sztucznego. Pozostałe opakowania stanowią niewiele ponad 2% masy. Zbierane i poddawane recyklingowi są prawie wyłącznie kartony po żywności płynnej, którymi wykonywany jest prawie cały poziom recyklingu. Opakowania z przewagą tworzywa sztucznego poddawane są głównie procesom przekształcenia termicznego, a wiec uznawane są za poddane procesom odzysku innego niż recykling. W 2014 roku, zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska, wymagany był odzysk na poziomie 14%, w tym recykling – 10%. Planowane wykonanie to – 12.580,29 Mg odzysku, w tym 8.985,92 recyklingu. Wykonano 10.252,94 Mg recyklingu, a odzysk inny niż recykling wyniósł 2.327,35 Mg.