Dopłaty do zbiórki opakowań

Dobrowolne Porozumienie REKARTON oferuje dopłatę do zbiórki odpadów opakowaniowych o kodach 15 01 05  i 15 01 10* według ustalonych stawek.

Wspomagamy finansowo sortownie odpadów komunalnych, firmy zajmujące się zbieraniem i wywozem odpadów oraz gminy tak, aby zapewnić przedsiębiorstwom zajmującym się recyklingiem (głównie zakładom papierniczym) bądź odzyskiem regularne dostawy surowca. Współpraca Dobrowolnego Porozumienia REKARTON z firmami zbierającymi bądź sortującymi odpady opiera się na zasadzie „kupna – dopłaty do” odpadów opakowaniowych. Porozumienie, korzystając ze środków zgromadzonych do realizacji ustawowych celów, „kupuje” odpady opakowaniowe, a następnie przekazuje je do recyklingu bądź odzysku. Szczegółowe warunki współpracy ustalane są indywidualnie. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań.