Korzyści ze współpracy z Porozumieniem

Program REKARTON oferta final 1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany do Ustawy o czystości i porządku w gminach, zgodnie z którymi to gminy odpowiadają za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na ich terenie.
Współpraca z Dobrowolnym Porozumieniem REKARTON to skuteczne rozwiązanie dla gmin i podmiotów zajmujących się odbieraniem i segregowaniem odpadów, pozwalające na wypełnianie ustawowo nałożonego na gminy obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki wielomateriałowych odpadów opakowaniowych, czyli także zużytych kartonów po mleku i sokach.